မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိ Cyber Crime နှင့် ပတ်သတ်သောတည်ဆဲ ဥပဒေများ (Collection PDF )


မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိ Cyber Crime နှင့် ပတ်သတ်သောတည်ဆဲ ဥပဒေများ
(Collection PDF )
DownLoad
Current Cyber Law Collection In Myanmar   PDF 

Comments

Popular posts from this blog

TikTok (tiktok.com) Imvestigation #OSINT