2017 အတြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္ေပါက္ၾကားမႈ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား


Social Engineering , Phishing 55 %
( Social network သုိ႕ Email, Website မ်ားတြင္ လူအမ်ားၾကုိက္ႏွစ္သက္ေသာ အရာမ်ားျဖင့္ ဖ်ားေယာင္းျပီး .. သတင္းအခ်က္အလက္ရယူျခင္)း
Regular Malware 49 %
( ရွိေနျပီးသား Virus မ်ားကုိ သတိမထားမိျခင္း ေၾကာင့္ေပါက္ၾကားျခင္း )
Human Error 45%
( လူေတြ၏ အမွားေၾကာင့္ေပါက္ၾကားျခင္း)
Physical theft or lost 31%
( လူကုိယ္တုိင္ခုိးယူျခင္း Data ပါေသာ Device
မ်ားေပ်ာက္ဆုံးျခင္း)
C2 Malware 25%
( command and Control ပါေသာ Malware မ်ားေၾကာင့္ ေပါက္ၾကားျခင္း (example ramsomware)
Insider Breach 22%
အတြင္းလူေၾကာင့္ေပါက္ၾကားျခင္း
Exploitation of unpatched (known) vulnerability 20%
(သိေနျပီးသား အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ သတိမထားျခင္းေၾကာင့္ေပါက္ၾကားျခင္း
Stolen Credentials 17%
( social network မ်ားတြင္ မည္သူက မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း မည္သည့္ေနရာ တာ၀န္ယူထားသည္ကုိ ရွာေဖြကာ ...အခ်က္အလက္ရယူျခင္း
0 Day Attack 9%
( အမ်ားမသိေသးေသာ virus ႏွင္ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ သတင္းေပါက္ၾကားျခင္း
အခ်က္အလက္ေတြကုိၾကည့္ရင္ လူေတြရဲ့အမွားနဲ့ ဂရုမစုိက္မိတာက ရာခုိင္နွဳန္းအမ်ားဆုံးျဖစ္ေနတာကုိ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္ ....
ဒါ့ေၾကာင့္ကုိယ္ါအဖြဲ႕အစည္းမွာ ၀န္ထမ္းေတြကုိ ပညာေပးျခင္း သင္တန္းေပးျခင္းေတြ ျပဳလုပ္ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္ .....

Comments

Popular posts from this blog

B-Trees (NTFS)

NTFS Index Attributes

SQLite Database Forensics (Note)